BulkGate

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti TOPefekt se staráme o vaše osobní údaje. Je pro nás velmi důležité, abychom byli transparentní, pokud jde o údaje, které o vás shromažďujeme, o tom, jak tato data používáme a s kým je sdílíme. Nejsme v přímém kontaktu s koncovými uživateli našich zákazníků a veškeré informace, které nám naši zákazníci předávají, jsou s námi sdíleny na základě vlastního uvážení v souladu se Všeobecnými podmínkami služby a Smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou s našimi zákazníky.

Toto informační memorandum popisuje zásady zpracování osobních údajů, které jsou předány společnosti TOPefekt nebo které jsou jinak dostupné společnosti TOPefekt v souvislosti s používáním našimi klienty a dalšími uživateli webových stránek, softwaru a námi poskytovaných služeb.

Toto informační memorandum je zároveň smlouvou mezi klienty a společností TOPefekt, která stanoví, jak TOPefekt zpracovává osobní údaje, které byly předány TOPefektu ze strany klienů.

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady, abyste porozuměli postupům, které společnost TOPefekt uplatňuje při zpracování osobních údajů.

Tyto zásady jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi klienty a společností TOPefekt. Prohlížením našich webových stránek a/nebo použitím softwaru a námi poskytovaných služeb klienti potvrzují, že se s těmito zásadami seznámili, porozuměli jim a souhlasili s těmito podmínkami. Klienti (prostřednictvím svých zplnomocněných zástupců) při prvotní registraci u společnosti TOPefekt rovněž potvrzují výše uvedené skutečnosti vytvořením účtu, kdy prohlašují, že souhlasili se zpracováním osobních údajů tak, jak je popsáno v těchto zásadách.

Tyto zásady rovněž představují smlouvu mezi Klienty (jako správci osobních údajů) a TOPefekt (jako zpracovatelem osobních údajů) ve smyslu článku 28 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679).

Pokud klient nebo jiní uživatelé nesouhlasí s jakýmikoli nebo všemi podmínkami těchto zásad nebo s případnými změnami, měli by okamžitě webové stránky ukončti a ukončit používání našeho softwaru a přestat využívat naše služby.

Společnost TOPefekt připravila tyto zásady ve spolupráci s právním poradcem v souladu s požadavky GDPR. Společnost TOPefekt se snaží zajistit, aby zpracování osobních údajů bylo v plném souladu s platnými právními předpisy.

1. DEFINICE

Klientem (klienty) se rozumí právnické osoby, které se zaregistrují na našich webových stránkách a používají náš Software v souladu s obchodními podmínkami a těmito zásadami pro účely využívání služeb.

Subjekty údajů se rozumí všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou předávány společnosti TOPefekt v souvislosti s používáním webové stránky, softwaru a s poskytováním služeb, včetně příjemců služeb (Zákazníci našich klientů).

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti TOPefekt, které jsou čas od času novelizovány.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzikální, fyziologické, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, například shromažďováním, zaznamenáváním, organizováním, strukturováním, uchováváním, úpravou nebo úpravami, vyhledáváním, konzultacemi, používáním, použitím, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

Služba (služby) znamená obchodní službu textových zpráv pro odesílání oznámení, upozornění, připomenutí, potvrzení a marketingových kampaní SMS. Služba je poskytována prostřednictvím webové stránky založené na platformě SMS nebo pomocí našeho softwaru.

Software znamená webové rozhraní, mobilní aplikaci a další software ke stažení a integraci vyvinutý společností TOPefekt za účelem poskytování Služeb.

TOPefekt znamená TOPefekt s.r.o., společnost s ručením omezeným registrovaná v České republice pod číslem společnosti 29444268 se sídlem Šumperk, B. Němcové 767/13, PSČ 787 01, Česká republika, Evropská unie a všechny její pobočky.

Smluvními podmínkami se rozumí podmínky služby společnosti TOPefekt, které stanoví podmínky používání webových stránek, softwaru a služeb klienty a ostatními uživateli.

Webové stránky jsou webové stránky společnosti TOPefekt www.bulkgate.com, www.topefekt.com.

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ TOPEFEKT ZPRACOVÁVÁ. CÍLE ZPRACOVÁNÍ

Za účelem poskytování webové stránky, softwaru a služeb společnost TOPefekt zpracováváme ssobní údaje, které nám naši klienti poskytují o svých vlastních zákaznících, což jsou příjemci služeb. Typy těchto údajů nejsou omezeny a závisí na rozhodnutí klientů, jak chtějí služby využívat, a obecně obsahují jméno, telefonní číslo, ale mohou obsahovat i e-maily, avatary, země, adresy atd.

Společnost TOPefekt vede registr osobních údajů, které zpracovává v souladu s těmito zásadami.

TOPefekt zpracovává tyto Osobní údaje:

Společnost TOPefekt úzce spolupracuje se třetími stranami (například obchodními partnery, subdodavateli v oblasti technických, platebních a doručovacích služeb, reklamními sítěmi, poskytovateli analytických služeb, poskytovateli informací o vyhledávání) a může od nich obdržet osobní údaje;

Společnost TOPefekt zasílá klientům zprávy elektronickou cestou (e-mailem nebo SMS) s informacemi o vylepšení webových stránek, softwaru a služeb, nových návrhů a vývoje (direct marketing). TOPefekt tyto zprávy zasílá na kontaktní údaje poskytnuté zástupci klientů v okamžiku registrace nebo později aktualizované. Klienti tímto potvrzují a garantují, že kontaktní údaje poskytnuté ze strany zástupců klientů jsou vždy firemní detaily klientů, ale nikoli osobní kontaktní údaje zástupců, a proto TOPefekt může tyto kontaktní údaje volně využívat bez dalších překážek. Klienti se mohou kdykoliv odhlásit z newsletteru kliknutím na odpovídající konkrétní odkaz v každém newsletteru.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TOPefekt zpracovává osobní údaje v souladu se zákony platnými v zemi sídla společnosti TOPefekt a jejich případných poboček, kde probíhá zpracování osobních údajů.

Společnost TOPefekt zpracovává osobní údaje, které jí klienti předali, na základě smluv s klienty za účelem užívání webové stránky, softwaru a služeb a v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytují klienti.

Klienti jsou v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR správci osobních údajů, které předávají společnosti TOPefekt za účelem využívání webových stránek, softwaru a služeb, včetně údajů o zákaznících klientů, kterým klienti zasílají SMS nebo příjímají SMS od svých zákazníků jako příjemců. Podle čl. 4 odst. 8 GDPR TOPefekt vystupuje jako zpracovatel jménem klienta při zpracování osobních údajů předaných ze strany klienta. Proto klienti:

Při použití služeb pro přímý marketing jsou klienti odpovědni za dodržování všech zákonných požadavků v souvislosti s přímým marketingem a právy subjektů údajů. TOPefekt poskytuje pouze platformu pro odesílání zpráv, ale za obsah zpráv odeslaných prostřednictvím Služeb nese odpovědnost výhradně Klient. Klienti chápou, že existují různá právní pravidla pro přímý marketing v různých zemích. Pokud jsou služby využívány k přímému marketingu, musí klienti dodržovat všechny požadavky na přímý marketing v zemi, kde sídlí příjemce zprávy. Například v zemích EU jsou klienti povinni posílat s přímým marketingem zprávu s informací o tom, jak se subjekt údajů může z přímého marketingu odhlásit a existují také určité požadavky na obsah obchodních sdělení.

Společnost TOPefekt zpracovává osobní údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů klientů. Klienti vkládají tyto instrukce pomocí našich služeb, resp. software (např. vkládání příkazů pro posílání zpráv svým klientům) a souhlasem se zásadami a obchodními podmínkami. Pokyny klientů ke zpracování osobních údajů musí být vždy v souladu s platnými zákony a společnost TOPefekt si vyhrazuje právo odmítnout splnění pokynů, které jsou podle názoru TOPefekt protiprávní.

S ohledem na povahu zpracování bude TOPefekt nápomocen klientům vhodnými technickými a organizačními opatřeními, pokud je to možné, pro plnění povinnosti klienta reagovat na žádosti subjektů údajů o uplatnění práv stanovených v GDPR, včetně práva na přístup k osobním údajům ze strany subjektů údajů, práva na opravu, práva na zapomenutí, práva na omezení zpracování atd. Společnost TOPefekt přijme pokyny pro plnění práv subjektů údajů pouze od klientů. V případě, že se subjekt údajů obrátí přímo na TOPefekt s požadavky na splnění jejich práv, informuje společnost TOPefekt klienta a jedná podle pokynů klienta. Povinnost smazat data subjektů údajů zůstává vždy na klientovi a TOPefekt neprovádí výmaz pro klienta a jeho jménem, pokud není v těchto zásadách nebo podmínkách výslovně stanoveno jinak.

TOPefekt je nápomocen klientům při zajišťování dodržování povinností vyplývajících z povinnosti zaručit bezpečnost zpracování osobních údajů, jak je stanoveno v GDPR, s přihlédnutím k povaze zpracování a informací, které má TOPefekt k dispozici. Kromě toho se TOPefekt zavazuje:

Společnost TOPefekt zpřístupní klientům veškeré informace nezbytné k prokázání splnění povinností stanovených v článku 28 GDPR a umožní auditorům, včetně inspekcí, prováděných ze strany klientů nebo jiným auditorem pověřeným klienty (vše na náklady klientů). Kontroly a inspekce na místě musí být předem dohodnuty s TOPefektem, prováděny během běžné pracovní doby a nesmí nepřiměřeně narušovat každodenní činnost a podnikání společnosti TOPefekt. Právo na audity a kontroly se nevztahuje na zařízení a prostory třetích stran.

4. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

V průběhu poskytování služeb a přístupu k webovým stránkám a softwaru využívá společnost TOPefekt různé třetí strany poskytující služby, kterým může také předávat osobní údaje (dále jen „Třetí strany“). Na základě této klauzule jsou klienti plně informováni a výslovně dávají oprávnění TOPefektu, aby tento zcela nebo částečně, používal příslušné poskytovatele služeb třetích stran a poskytoval jim osobní údaje, jak to bude vyžadováno. Mezi tyto poskytovatele služeb patří:

Společnost TOPefekt je povinna informovat klienty o jakýchkoli zamýšlených změnách týkajících se doplnění nebo nahrazení zpracovatelů třetích stran a dát klientům možnost vznést proti těmto změnám námitky. Společnost TOPefekt má právo zastavit poskytování služeb klientům, kteří vznesou námitky proti změně týkající se přidávání nebo nahrazování zpracovatelů.

Společnost TOPefekt uzavřela s některými poskytovateli služeb individuální smlouvy o poskytování služeb. S ostatními jsou vztahy založeny na všeobecných podmínkách poskytování služeb těchto poskytovatelů služeb. Před vstupem do vztahů se třetími poskytovateli služeb se společnost TOPefekt snaží zajistit, aby podmínky zpracování osobních údajů svých partnerů byly v souladu se zásadami této politiky a platnými zákony. Za tímto účelem TOPefekt pečlivě přezkoumá podmínky zpracování osobních údajů svými partnery. Dále TOPefekt pečlivě sleduje probíhající vztahy s poskytovateli služeb třetích stran a v případě jejich nedodržení okamžitě s nimi ukončí vztahy.

TOPefekt může zveřejnit/předat osobní údaje:

Webové stránky a software mohou obsahovat odkazy, které vedou na jiné webové stránky. Například při přístupu ke službám třetí strany, například PayPal, při provádění platby. Tyto zásady se nevztahují na takové webové stránky třetích stran, které společnost TOPefekt neovládá a společnost TOPefekt za tyto jejich zásady neručí. Společnost TOPefekt doporučuje prostudovat zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

5. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

V souvislosti s některými konkrétními vývojovými pracemi, řešením problémů se službami, datovým úložištěm nebo jinými nezbytnými službami může TOPefekt předat osobní údaje dodavatelům společnosti TOPefekt, z nichž někteří nemusí pracovat ani provozovat činnost v Evropském hospodářském prostoru (tj. 28 států Evropské unie + Island, Lichtenštejnsko a Norsko) (dále jen „Třetí země“).

Úrovně ochrany údajů ve třetích zemích se mohou lišit od odpovídající úrovně Evropského hospodářského prostoru a některé třetí země mohou mít nižší úroveň ochrany údajů. V případě převodu osobních údajů do třetích zemí může být proto riziko ztráty, zneužití nebo zveřejnění osobních údajů ve srovnání s Evropským hospodářským prostorem vyšší. Společnost TOPefekt však přijala veškerá přiměřená opatření na ochranu osobních údajů ve třetích zemích. Naši dodavatelé, kteří zpracovávají osobní údaje ve třetích zemích, jsou smluvně povinni dodržovat stejnou úroveň ochrany dat jako v Evropské unii.

Vzhledem k výše uvedenému klienti tímto výslovně potvrzují své povědomí o jmenované možnosti předávat osobní údaje třetím zemím a možná rizika těchto převodů. Klient tímto výslovně potvrzuje, že také získal výslovný souhlas všech subjektů údajů, mimo jiné svých zákazníků, kteří jsou příjemci služeb, a jejich vlastních zástupců, jak to vyžadují právní předpisy pro předávání osobních údjaů do třetích zemí.

Společnost TOPefekt použije při předávání osobních údajů do třetích zemí odpovídající záruky.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TOPefekt přijala odpovídající právní, organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat. Bezpečnostní opatření musí být použita k ochraně osobních údajů před nedobrovolným nebo neoprávněným zpracováním, zveřejněním nebo zničením.

Společnost TOPefekt ukládá všechna osobní data na zabezpečených serverech. Bezpečnostní opatření zahrnují:

Přístup klientů k osobním účtům na webových stránkách je chráněn individuálními uživatelskými jmény a hesly. Klienti jsou zodpovědní za zachování důvěrných hesel. Klient je povinen nesdílet hesla s nikým. V případě podezření na neoprávněný přístup k osobním účtům klientů a/nebo osobních údajů je klient povinen o tom neprodleně informovat TOPefekt.

Společnost TOPefekt zajistí, aby všichni její zaměstnanci, dodavatelé, zástupci, dodavatelé a konzultanti, kteří mají přístup k osobním údajům, si byli plně vědomi svých zákonných povinností a odpovědností.

Zaměstnanci a jiní dodavatelé společnosti TOPefekt jsou povinni prostřednictvím závazných smluv nezveřejňovat, ani zpřístupňovat nikomu jinému než pro účely TOPefektu během své smlouvy s TOPefektem a i po jejím ukončení, a to ke všem osobním údajům, ke kterým mají přístup během svých smluv se společností TOPefekt.

TOPefekt má dveřní zámky v kancelářích, ze kterých lze přistupovat k osobním údajům.

7. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Společnost TOPefekt je povinna uchovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro užívání webových stránek, softwaru a služeb pro klienty, ale ne déle, než dovolí právní úprava.

TOPefekt vymaže osobní údaje předané ze strany klientů podle následujících zá­sad:

Klienti potvrzují, že souhlasí s výše uvedenými lhůtami uchovávání a zaručují, že budou od svých klientů a jejich zástupců informovat a získávat nezbytná povolení k jejich uplatnění.

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s platnými evropskými a národními předpisy o ochraně osobních údajů můžete přistupovat ke svým osobním údajům nebo je odstraňovat, jakož i vykonávat jiná práva, abyste měli kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny.

Pokud to povolují platné právní předpisy, máte právo:

Tato práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a poskytnete své jméno, e-mailovou adresu a účel vaší žádosti.

Pokud to povolují platné zákony nebo předpisy, máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů nebo nám sdělit, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje (včetně údajů pro účely přímého marketingu). Jakmile nás o této žádosti informujete, Vaše osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pokud to nepovolují platné zákony a předpisy.

Toto právo můžete uplatnit stejným způsobem jako u ostatních výše uvedených práv.

9. KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, chcete-li uplatnit určité právo nebo vyřešit jakoukoli stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na následující e-mailovou adresu:

Pokud chcete z jakéhokoli jiného důvodu podat stížnost nebo se obrátit na příslušný orgán pro ochranu údajů, můžete tak učinit na následující webové stránce: