BulkGate

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky pro užívání portálu BulkGate (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi obchodní společností TOPefekt s.r.o., sídlem B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 294 44 268, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53634 (dále jen „Poskytovatel“) a smluvním partnerem Poskytovatele, který provedl registraci na portálu BulkGate (dále jen „Uživatel“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky tvoří v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nedílnou součást smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. DEFINICE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

2.1 Poskytovatel provozuje na portálu BulkGate.com (dále jen “Portál”) komunikační služby založené na technologii SMS, e-mail a dalších alternativních komunikačních technologiích. Tyto služby umožňují odesílání zpráv z Portálu a z aplikací třetích stran přes API konečným příjemcům Uživatele. Dále umožňuje přijímat zprávy a zpracovávat obsahy zpráv (dále jen „Služba“).

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1 Poskytovatel se tímto zavazuje poskytovat Uživateli Službu za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami.

3.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit platbu před čerpáním Služby a v případě zjištění pochybností (např. platba se zdá podvodná, totožnost odesílatele platby se neshoduje s Uživatelem atd.) nepřipsat Uživateli kredit za platbu.

3.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah zpráv zasílaných Uživatelem při užívání Služby. Za obsah elektronické komunikace odpovídá výhradně Uživatel.

3.4 Poskytovatel se zavazuje, že zajistí provoz Služby, a to včetně veškerého potřebného hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele tak, aby mohla být využívána Uživatelem.

3.5 Poskytovatel udržuje své vybavení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo Uživateli zajištěno využívání služby v obvyklé kvalitě.

3.6 Poskytovatel je oprávněn změnit podstatné technické parametry Služby, pokud taková změna je důsledkem podstatných změn technických parametrů Služby ze strany mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného poskytovatele.

3.7 Poskytovatel má právo Službu rozšiřovat a zdokonalovat, zavádět nové funkce Služby a rozvíjet užívané technologie.

3.8 Poskytovatel má právo zařadit Uživatele do své elektronické databáze uživatelů Služby, monitorovat a archivovat operace prováděné Uživatelem při užívání Služby za účelem vyhodnocování a zlepšování kvality poskytované Služby.

3.9 V případě, že Uživatel poruší některé ustanovení Obchodních podmínek nebo závazného právního předpisu, je Poskytovatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody, která mu tím vznikne, například smluvní pokuty nebo jiná sankční plnění, které Poskytovatel zaplatil nebo bude povinen zaplatit třetím stranám (státním orgánům, mobilním operátorům, ostatním smluvním partnerům) v důsledku porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Uživatele.

3.10 Poskytovatel neodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných Uživatelů Portálu třetími osobami. Provede však nezbytné kroky k zamezení takového zneužití.

3.11 Poskytovatel má právo archivovat historii odeslaných a přijatých zpráv a IP adresu Uživatele po dobu 4 let, zejména z důvodu poskytnutí potřebné součinnosti orgánům veřejné moci.

3.12 Poskytovatel je povinen archivovat vystavené faktury po dobu 10 let od jejich vystavení pro potřeby účetnictví.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1 Uživatel je povinen užívat Službu výhradně pro svou potřebu a nesmí poskytnout své uživatelské jméno a heslo ke Službě třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Uživatel je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. V případě, že Uživatel tuto povinnost poruší, odpovídá za škodu, která tím Poskytovateli prokazatelně vznikne, Poskytovatel za škodu, která tím samotnému Uživateli vznikne, neodpovídá.

4.2 Uživatel nesmí využívat Službu k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat (SPAM). Uživatel je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, povinen při zasílání obchodního sdělení disponovat souhlasem adresáta se zasíláním obchodního sdělení. Dále je povinností Uživatele dle uvedeného zákona uvést do textu obchodního sdělení totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, a jasně a zřetelně uvést možnost, jak adresát může bez jakýchkoli nákladů projevit svůj nezájem o zasílání dalších obchodních sdělení.

4.3 Uživatel není oprávněn zvolit jméno odesílatele, které nemá souvislost se jménem Uživatele Služby a budí dojem, že Uživatelem Služby je jiný, obecně známý, uživatel (Facebook, Google, Apple, Instagram, HSBC, Fio, CSOB atd.)..

4.4 Uživatel není oprávněn vložit a odeslat obsah, který budí dojem, že odesílatelem obsahu je jiný, obecně známý, uživatel (phishing).

4.5 Uživatel není oprávněn zadat při registraci do Portálu nebo při ověření telefonního čísla na Portálu cizí telefonní číslo.

4.6 Uživatel není oprávněn zadávat nebo importovat do Portálu žádné citlivé osobní údaje svých konečných uživatelů.

4.7 Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv okolnost či skutečnost uživateli předem známou (např. nadměrný objem distribuovaných zpráv), která by mohla ovlivnit využívání Služby.

4.8 Uživatel není oprávněn použít transakční kanál pro odesílání hromadných (tj. propagačních) zpráv.

5. PLATBY

5.1 Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli úhradu za uživání Služby dle aktuálního platného ceníku.

5.2 Úhradu za užívání Služby se Uživatel zavazuje hradit předem formou předplaceného kreditu, který bude po provedené úhradě přičten na účet Uživatele vedený na Portálu.

5.3 Platnost zakoupeného kreditu není omezena; tím není dotčen čl. 7.2.1 Obchodních podmínek.

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

6.1 Poskytovatel neodpovídá Uživateli za jakékoliv škody způsobené mu při poskytování a/nebo využití Služby, které vznikly bez jeho zavinění a/nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

6.2 Poskytovatel zejména neodpovídá za škody vzniklé nikoliv řádným a včasným odesláním a/nebo doručením zpráv, pokud zprávu předá do placené sítě operátora, popř. pokud Služba bude nedostupná z důvodů na straně třetích osob, zejména operátorů nebo zásahem státních orgánů a/nebo z důvodů, za které společnost nemůže nést odpovědnost (vyšší moc).

6.3 Odpovědnost za případné vady Služby bude řešena v rámci reklamačního řízení. Reklamaci Služby je možno uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře, případně písemně na adrese sídla Poskytovatele. V případě oprávněné reklamace provede Poskytovatel opětovné dodání Služby bez zbytečného odkladu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 TOPefekt nebude zasahovat, sledovat, kopírovat ani zveřejňovat žádné uživatelské zprávy ani osobní informace o uživateli nebo uživatelském účtu BulkGate, telefonním seznamu nebo MSISDN, kromě běžného používání služeb, bez předchozího souhlasu uživatele, s výjimkou případů, kdy BulkGate bude v dobré víře, že takové kroky jsou nezbytné pro splnění zákonných požadavků, spolupráce nebo dodržování právních postupů, vyšetřování, předvolání a podobně, k ochraně a ochraně práv, majetku nebo právně chráněného zájmu společnosti BulkGate, uživatele nebo jiné třetí strany, k prosazení jakéhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek nebo k ochraně obchodní činnosti nebo pověsti společnosti TOPefekt. Uživatel souhlasí s tím, že společnost TOPefekt může přistupovat k jeho účtu a obsahu zprávy pro výše popsané účely bez předchozího upozornění a za účelem reakce na servisní nebo technické problémy a že společnost TOPefekt může čas od času komunikovat s uživatelem zejména z důvodů sdělování informací týkajících se jakýchkoli aktualizací, oznámení nebo jiných informací.

7.2 Příjemce zprávy má právo znát totožnost odesílatele a to bude na požádání sděleno příjemci.

7.3 Uživatelé souhlasí s tím, že TOPefekt může využít neidentifikovatelné údaje o používání účtu a návštěvy stránek pro statistické a analytické účely. Při využívání těchto služeb společnost TOPefekt nezpracovává ani nesdílí žádná data, která by umožnila třetí straně identifikovat jednotlivé osoby. Při akceptaci těchto obchodních podmínek souhlasí uživatel s tím, že společnost TOPefekt může používat a sdílet de-personalizovaná data pro účely analýzy uvedené výše.

7.4 Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou porušovat žádné zákony o ochraně osobních údajů, předpisy nebo platné kodexy chování týkající se ochrany osobních údajů subjektů údajů, včetně, nikoli však výlučně, jmen, adres, e-mailových adres, pevných linek a mobilních telefonních čísel a nebudou zveřejňovat osobní údaje koncových uživatelů jakékoli třetí straně s výjimkou výslovného souhlasu subjektů údajů nebo tam, kde to zákon výslovně vyžaduje nebo povoluje.

7.5 Pokud jsou osobní údaje jakéhokoli subjektu členského státu EU převedeny společností TOPefekt do státu, který není členem EU, za účelem zpracování, společnost TOPefekt se zavazuje zajistit technická, organizační a bezpečnostní opatření, která poskytují úroveň ochrany odpovídající rizikům, která představuje zpracování těchto údajů a za účelem ochrany těchto údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou, pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem nebo jakoukoli jinou nezákonnou formou zpracování. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti TOPefekt naleznete zde.

7. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY, ZRUŠENÍ ÚČTU

7.1 Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování Služby bez náhrady v následujících případech
7.1.1 Uživatel využívá Službu v rozporu s právním řádem státu, na jehož území je Služba poskytována, nebo v rozporu s právním řádem České republiky,
7.1.2 Uživatel využívá Službu v rozporu s podmínkami poskytování služeb mobilních operátorů nebo jiných nenahraditelných poskytovatelů služeb,
7.1.3 Uživatel využívá Službu v rozporu s Obchodními podmínkami,
7.1.4 Mobilní operátor nebo správní orgán doporučí nebo nařídí ukončení nebo zastavení poskytování Služby,
7.1.5 Uživatel jedná v rozporu s body 4.2–4.6 a 4.8 Obchodních podmínek.
7.2 Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživateli účet bez náhrady v následujících případech
7.2.1 Uživatel se nepřihlásil do Portálu po dobu delší než 2 roky,
7.2.2 Uživatel si nedobil kredit do 6 měsíců od úspěšné registrace na Portálu,

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Otázky výslovně neupravené v Obchodních podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

8.2 Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zatržení políčka “Souhlasím s Obchodními podmínkami” Uživatelem při registraci do portálu a úspěšným dokončením registrace do portálu.